عملیات برفروبی پیاده روهای معابر سطح شهر توسط نیروهای خدوم واحد شهرداری ابهر