رد رشوه ۶۰ میلیون ریالی ماموران وظیفه شناس در شهرستان خرمدره

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان از صحت عمل ماموران وظیفه شناس مواد مخدر شهرستان خرمدره و رد رشوه ۵۹ میلیون و ۴۰۰ هزار ریالی خبر داد.

به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری صبح ابهر سرهنگ مرتضی عباسی رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان زنجان اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان خرمدره حین بررسی یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مقدار ۲۵۷ کیلویی مواد مخدر کشف کردند.

قاچاقچی مواد مخدر جهت فرار از چنگال قانون مبلغ ۵۹ میلیون و ۴۰۰ هزار ریالی وجه نقد به عنوان رشوه پیشنهاد که ماموران وظیفه شناس مبلغ پیشنهادی را رد کردند.

سرهنگ مرتضی عباسی افزود: راننده خودرو قصد داشت با پرداخت رشوه مانع از توقیف و ضبط مواد مخدر و سیر مراحل قانونی پرونده شود.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان زنجان با بیان اینکه ماموران وظیفه شناس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان خرمدره از دریافت مبلغ پیشنهادی را ضمیمه پرونده کردند بیان داشت: ماموران در کمال صحت و درستی وجه پیشنهاد شده را صورتجلسه و راننده خودرو را به همراه مواد مخدر مکشوفه تحویل مراجع قضائی شد.