شهدای شهرستان ابهر (حرف پ)

Shohada11

پارسا، علی: پنجم دی ۱۳۴۵، در روستای چیدره از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ضیاءالدین، کشاورز بود و مادرش گل گز نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ژاندارمری در جبهه حضور یافت. سی و یکم فروردین ۱۳۶۷‏، در مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثراصابت ترکش توپ به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

پناه لو، آصف: یکم خرداد۱۳۴۱‏، در روستای فنوش آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش اسلامعلی، کشاورز بود و مادرش محبوبه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یکم شهریور ۱۳۶۱، در مهاباد هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر انفجار مین و قطع پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

پیرجان، جمشید: یکم فروردین ۱۳۳۵، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش بخشعلی، کشاورز بود و مادرش رخساره نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. معلم بود. سال ۱۳۵۷ ‏ازدواج کرد وصاحب دو پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هشتم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۶ ‏پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

Shohada11

پیش بین، ناصر: هشتم شهریور ۱۳۴۶، در روستای هیدج از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش نصرت الله، کشاورزی می کرد و مادرش حکیمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. چهاردهم مرداد ۱۳۶۶، در میمک توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. پیکرش مدت ها درمنطقه برجا ماند وششم بهمن ۱۳۶۲‏، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.