افتتاحیه دوره توان افزایی اساتید درس دفاع مقدس

افتتاحیه دوره توان افزایی اساتید درس دفاع مقدس در واحد تهران مرکز برگزار گردید