شهدای شهرستان ابهر ( حرف الف )

parviz aram

آرام، پروپز: دوم تیر ۱۳۴۱، در روستای قره آقاج تابعه شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش فتح الله و مادرش زربانو نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. گروهبان یکم ارتش بود. یازدهم مرداد۱۳۶۲‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش توپ به سینه و شکم، شهید شد. مزار او در بهشت کبرای شهرستان زادگاهش واقع است.

Shohada11

آشوری، اسماعیل: هفتم خرداد ۱۳۴۱ ‏، در روستای پیرسقا از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش میرزاجان، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا چهارم متوسطه درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۵ ‏، در فکه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ١٣٧٢ ‏پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

Shohada11

آقاعلی، حسین: یکم تیر ١٣٢۴ ‏، در روستای شریف آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش احمد (فوت۱۳۳۴‏) کشاورز بود و مادرش لعیا نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر کارخانه بود. سال۱۳۴۶ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم مرداد۱۳۶۱‏، با سمت آرپی جی زن در پاسگاه زید عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ١٣٧٣ ‏پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

Shohada11

آقامیری، باقر: یکم مهر ١٣۴٧ ‏، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش بیوک آقا و مادرش معصومه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم بهمن ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

آقامیری، سیدعباس: هفدهم تیر ۱۳۴۳ ‏، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سیدمحمد، کشاورز بود و مادرش محترم نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست و سوم شهریور ۱۳۶۱ ‏، در سقز هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر انفجار مین و اصابت ترکش آن به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

آقایاری، عبدالرحمان: دوم خرداد۱۳۴۲‏، در روستای خرمدرق از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش نظامعلی، کارگر بود و مادرش طیبه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیستم بهمن۱۳۶۱‏، در دیواندره هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت ترکش به سر و شکم، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

آقایاری، قربانعلی: چهارم تیر ۱۳۴۶، در روستای خرمدرق از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورز بود و مادرش ربابه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۶۶، در مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به دست و پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

احدی، محمود: چهارم دی ۱۳۴۷، در روستای خراسانلو از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ذبیح الله، کشاورز بود و مادرش جمیله نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. سوم خوداد ۱۳۶۷، در ماووت عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

احدیان، محمودعلی: بیستم آذر ۱۳۳۶،در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش احمدعلی، پیرایشگر بود و مادرش ماه جبین نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. سال ۱۳۶۱ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان استوار یکم ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم مرداد ۱۳۶۳، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او دربهشت کبرای زادگاهش واقع است. او را ابراهیم نیز می نامیدند.

Shohada11

احمدخانی، رجبعلی: یکم آبان ۱۳۳۴، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمد، کشاورزی می کرد و مادرش جواهر نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. در شهربانی کار می کرد. دوازدهم مرداد۱۳۶۱، با سمت بی سیم چی در ارومیه هنگام درگیری با نیروهای حزب کومله بر اثر اصابت گلوله به سر و دست، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای شهرستان خرمدره ‏واقع است.

Shohada11

احمدلو، محمدحسن: یکم تیر ۱۳۴۹، در روستای شکورآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش اصحابعلی، کارگربود و مادرش خدیجه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست ویکم تیر ۱۳۶۷‏، درشرهانی توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

Shohada11

احمدی، اقدس: شانزدهم مهر ۱۳۴۳، در روستای بوئین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش یحیی، کشاورزی می کرد و مادرش رقیه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. ازدواج کرد. خانه دار بود. هشتم بهمن۱۳۶۵، در بمباران هوایی زنجان به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

Shohada11

احمدی، ذوالفقار: یکم شهریور ۱۳۴۷، درروستای اردجین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش گنجعلی، کشاورز بود و مادرش ام کلثوم (فوت ۱۳۵۷‏) نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم فروردین ۱۳۶۴‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

احمدی، سیدابوالفضل: سوم فروردین ۱۳۴۱، در شهر صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سیدفضل الله، کشاورزی می کرد و مادرش شایسته نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. پنجم مهر ١٣۶٠ ‏، در محور دارخوین – محمدیه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در بهشت زهرای شهرستان تهران واقع است.

Shohada11

احمدی، سیداسماعیل: هشتم مرداد ۱۳۳۹، در روستای قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سیدمهدی، کارگر بود و مادرش معصومه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سیزدهم آبان ۱۳۶۱، در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

Shohada11

احمدی، سیداصغر: سوم آبان ۱۳۴۷، در روستای عباس آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ساجدین (فوت۱۳۶۵‏) و مادرش گوهرتاج نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سوم دی۱۳۶۵‏، با سمت غواص در شلمچه به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

Shohada11

احمدی، کریم: بیستم اسفند ۱۳۴۴، در روستای قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش امیر، کارگری می کرد و مادرش بالقیز نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. خیاط بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هشتم مهر ۱۳۶۴‏، در اشنویه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

Shohada11

احمدی، کریم: یکم آبان ۱۳۴۷، در شهر هیدج از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمدد. پدرش ایمانعلی، کشاورزی می کرد و مادرش صفیه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و دوم تیر ۱۳۶۷، با سمت کمک آرپی جی زن در فکه به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

احمدی، محمدرضا: دهم دی ۱۳۴۳‏، در روستای خلیفه حصار از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمد، کشاورزی می کرد و مادرش گل گز نام داشت. دانشجوی دوره ‏کاردانی در رشته زبان و ادبیات فارسی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۴، در فاو عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۶ ‏پس از تفحص در بهشت کبرای شهرستان زادگاهش به خاک سپرد. شد.

Shohada11

احمدی، موسی: یکم اسفند ۱۳۴۵، در روستای خلیفه حصار از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش همتعلی، کشاورزی می کرد و مادرش معصومه نام داشت. طلبه و پاسدار بود. ششم مرداد ۱۳۶۷، در اسلام آباد غرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

احمدی، هاشمعلی:بیست ونهم مرداد ۱۳۲۷، در روستای اردجین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش صفرعلی، کشاورز بود و مادرش ام لیلا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سال ١٣۴۵ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و چهار دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۶۶، با سمت راننده تانک در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به گردن، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

احمدی، یدالله: بیست و دوم خرداد ١٣١٩ ‏، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حجت الله (فوت۱۳۴۹‏) کشاورز بود و مادرش بالابانو نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. کارمند اداره کشاورزی بود. سال ۱۳۴۷ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم مرداد ۱۳۶۱‏، در پاسگاه زید عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ١٣٧٣ ‏پس از تفحص در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپرده شد.

Shohada11

احمدی عباس آبادی علیا، بشیر: یکم فروردین ۱۳۴۰‏، در روستای عباس آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمد عیسی، کشاورز بود و مادرش سیده دختر نام داشت.تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. بنا بود. سال ١٣۵٩ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیستم تیر ۱۳۶۴، با سمت خدمه توپ در بمباران هوایی گردنه شیخ پیرانشهر بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در بهشت کبرای شهرستان زادگاهش واقع است.

Shohada11

ارجینی، رسول: هشتم مرداد ۱۳۴۴، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش صفرعلی، در شهرداری کار می کرد و مادرش اقدس نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج درجبهه حضور یافت. بیست و ششم شهریور ١٣۶١ ‏، در سردشت هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله و سوختگی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

اسدی، تراب: هجدهم فروردین ١٣۴٩ ‏، در روستای خیرآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عباس، کشاورز بود و مادرش ترگل نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست وهشتم دی ۱۳۶۳‏، در چناره توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

اسدی، حمزه علی: دوازدهم فروردین ۱۳۴۱، در شهرستان قزوین به دنیا آمد. پدرش صفرعلی، کارگر بود و مادرش خدیجه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سال ۱۳۵۸‏ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. سی ام بهمن ۱۳۶۰، در دیواندره توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای فاطمیه روستای شناط تابعه شهرستان ابهر واقع است.

Shohada11

اسدی، سیدعلی: هشتم فروردین ۱۳۴۸، در روستای خیرآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عزیزالله، کارمند شرکت راه ‏آهن بود و مادرش اعظم نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم تیر ۱۳۶۵‏، در بانه هنگام درگیری با گروههای ضدانقلاب بر اثر اصابت ترکش مین به دست و سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

اسدی، سیدمحمود:پنجم فروردین ۱۳۴۴، در روستای خیرآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سید مجتبی، کشاورز بود و مادرش شکوفه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و ششم اسفند ۱۳۶۴، در اروندرود بر اثر اصابت ترکش به پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

اسدی، سیدناصر: دوم دی ١٣٣٠ ‏، در روستای خیرآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سیدتقی و مادرش معصومه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر کارخانه بود. سال ١٣۵٢ ‏ازدواج کرد و صاحب پنج پسر شد. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۶۵، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به سر و پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

اسماعیلی حسین آبادی، رضا: دوم آذر۱۳۴۴ ‏، در روستای حسین آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی محمد و مادرش طیبه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. خیاط بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. ششم اسفند ۱۳۶۴، با سمت آرپی جی زن در دشت توتمان مریوان توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

Shohada11

اسماعیلی، ولی الله: هفتم مرداد ۱۳۵۱، در روستای ویر از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عبدالله، کشاورز بود و مادرش نیم تاج نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۶۶، در ارتفاعات لری بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

افشاری، ابراهیم: دهم بهمن ۱۳۳۳، در روستای شریف آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش قدیرعلی، کشاورز بود و مادرش حلیمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. راننده بود. سال ۱۳۵۲ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و دو دختر شد. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. هفتم مرداد ۱۳۶۱‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. برادرش اسماعیل نیز به شهادت رسیده است.

Shohada11

افشاری، اسماعیل: یکم آبان ۱۳۳۷، در روستای شریف آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش قدیرعلی، کشاورز بود و مادرش حلیمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم آبان۱۳۶۲‏، در پنجوین عراق بر اثر اصابت گلوله به چشم، شهید شد. مزار او در زادگاهش قرار دارد. برادرش ابراهیم نیز به شهادت رسیده است.

Shohada11

افشاری، اکبر: دوم فروردین ۱۳۴۴، در روستای شریف آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش رمضانعلی، کشاورزی می کرد و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. فروشنده دوره گرد بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم اسفند ۱۳۶۳، با سمت تخریب چی در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به صورت، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

افشاری، حسین: بیستم دی ۱۳۴۴، در روستای شریف آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش رجبعلی، کشاورز بود و مادرش سیده بتول نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم آبان ۱۳۶۱‏، با سمت آرپی جی زن در عین خوش توسط نیروهای عراقی براثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

افشاری، حسینعلی: ششم دی ۱۳۳۷، در روستای شریف آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل، کشاورزی می کرد و مادرش رقیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. راننده بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۶۳، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت گلوله توپ و متلاشی شدن بدن به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

افشاری، حکمت الله:چهارم اسفند ۱۳۳۳،در روستای چنگ الماس از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حسن، کشاورز بود و مادرش ساره نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. سال ۱۳۵‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیستم دی۱۳۵۹‏، در کنجان چم مهران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به کمر، شهید شد. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۶۱ پس از تفحص در روستای شریف آباد تابعه شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

Shohada11

افشاری، علی اصغر: چهارم مرداد۱۳۳۹، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش محرمعلی، ارتشی بود و مادرش ربابه نام داشت. دانشجوی دوره کارشناسی در رشته مکانیک بود. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیستم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در روستای شریف آباد از توابع شهرستان ابهر واقع است.

Shohada11

افشاری، علی اکبر: یکم تیر ۱۳۴۷، در روستای شریف آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش یوسف و مادرش نیم تاج نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم فروردین ١٣۶٣ ‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر و پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

افشاری، مجید: یکم دی۱۳۴۵،در روستای شریف آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش قربانعلی، کشاورزی می کرد و مادرش اقدس نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. جوشکار بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم فروردین ۱۳۶۷‏، در محور نفت شهر – سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به قلب، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

افشاری، محمد: چهارم دی ۱۳۴۱‏، در روستای شریف آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حسن، کشاورزی می کرد و مادرش قیزبس نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. کارگر شرکت بود. سال ۱۳۶۳‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم بهمن ۱۳۶۴‏، در اروندرود بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

افشاری، محمد: هفتم شهریور ۱۳۳۷، در روستای شریف آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش موسی، کشاورز بود و مادرش امینه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم فروردین ١٣۶٣ ‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

افشاری، نظامعلی: چهارم فروردین ۱۳۳۴، در روستای شریف آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ولی الله (فوت ۱۳۵۰‏) و مادرش رقیه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر شرکت بود. سال ١٣۵٨ ‏ازدواج کرد و صاحب چهار پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. ششم مرداد ١٣۶٧ ‏، در اسلام آبادغرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به قلب، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

افشاری راد،سعید: هشتم فروردین ۱۳۴۲‏، در روستای ویک از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، کشاورز بود و مادرش جیران نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند ودیپلم گرفت. به عنوان پاسداردرجبهه حضور یافت. هجدهم مهر ١٣۶٢ ‏، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. برادرش قدرت الله نیز شهید شده است.

Shohada11

افشاری راد، قدرت الله: یکم مرداد ۱۳۴۷‏، در روستای ویک از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، کشاورز بود و مادرش جیران نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم بهمن ۱۳۶۴، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. برادرش سعید نیز به شهادت رسیده است.

Shohada11

اکبری، اسماعیل: هفتم مهر ۱۳۴۶، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش اکبر، کارگر بود و مادرش اثمر نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و پس از تفحص در روستای ینگجه از توابع شهرستان خدابنده به خاک سپرده شد.

Shohada11

اکبری، شمسعلی:چهارم فروردین ۱۳۴۰‏، در روستای الگریز از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش مهمانعلی، کشاورز بود و مادرش امی نام داشت. در حد دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. نهم تیر ۱۳۶۴، در سومار توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. تاکنون اثری از پیکرش به دست نیامده ‏است.

Shohada11

اکبری،علی: نهم شهریور ۱۳۴۶‏، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش قوتعلی، آسفالت کار بود و مادرش نرگس نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفتم شهریور۱۳۶۶‏، در میمک توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در بهشت کبرای زادگاهش واقع است.

Shohada11

اکبری، محمدابراهیم: سوم آذر۱۳۴‏، در روستای صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد.پد‏رش فتحعلی، کشاورز بود و مادرش کبرا نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و دوم مهر ۱۳۶۵‏، با سمت کمک تیربارچی در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

Shohada11

الله یاری، اصغر: هشتم شهریور۱۳۲۲، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش اسکندر و مادرش بتول نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر شعبه نفت بود. سال ۱۳۵۵‏ازدواج کرد و صاحب سه فرزند شد. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم بهمن ۱۳۶۴، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به مورت، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

الله وردی، حسین: دوم فروردین۱۳۳۹‏، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ولی الله و مادرش فرخنده نام داشت. تا پایان دوره کاردانی درس خواند. معلم بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم دی ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سینه و سر، شهید شد. مزار او در بهشت کبرای زادگاهش واقع است.

Shohada11

الله یاری، قدرت: هجدهم خرداد ۱۳۴۰‏، در روستای دولت آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش احسان الله، کشاورز بود و مادرش مقدس (فوت ١٣۵٩ ‏) نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. به عنوان سرباز ارتش درجبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۰، درمحورمهاباد -میاندوآب هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

اللهی حسین آبادی، رجبعلی: یازدهم مهر ۱۳۴۱، در روستای حسین آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش قدرت الله، کشاورز بود و مادرش اکرام نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۰ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان سرباز ارتش درجبهه حضور یافت. بیستم اردیبهشت ۱۳۶۱، با سمت آرپی جی زن در محور اهواز – خرمشهر بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

امیری، ولی الله: بیستم آذر ۱۳۴۳، در روستای رحمت آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش قهرمان و مادرش نرگس نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان گروهبان دوم ارتش در جبهه حضور یافت. یازدهم اسفند ۱۳۶۳، در ابوقریب بر اثر انفجار مین و اصابت ترکش آن به سر، شهید شد. مزار او در بهشت کبرای شهرستان زادگاهش واقع است.

Shohada11

‏امینی،سیدجعفر: سال۱۳۳۷، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سیدتقی (فوت ۱۳۶۳‏) کشاورزی می کرد و مادرش لیلا نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. کارگر کارخانه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۱، در خرمشهر بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. مزار او در بهشت زهرای شهرستان تهران واقع است.

Shohada11

امینی،سیدخلیل: یکم بهمن ۱۳۴۴، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سیداحد، کارمند سازمان آموزش و پرورش بود و مادرش مخدره نام داشت. دانش آموز اول متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و ششم تیر ۱۳۶۱‏، با سمت آرپی جی زن در شلمچه بر اثر ماندن زیر چرخ های تانک به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

‏امینی،سیدمحمد: سیزدهم مهر ۱۳۴۰، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سیدرئوف، کشاورزی می کرد و مادرش طرلان نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. معلم بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. ششم مرداد۱۳۶۰‏، در شورشیرین گیلانغرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت مواد آتش زا به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

‏امینی،سید موسی: پنجم آذر ۱۳۴۳‏، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش بهرام، فروشنده بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا سوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهاردهم مهر ۱۳۶۲‏، در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سینه و سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است. او را محمد نیز می نامیدند.

Shohada11

‏امینی،محمود: پنجم فروردین ۱۳۲۸، در روستای صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محرمعلی (فوت ۱۳۶۰‏) کشاورز بود و مادرش آسیه (فوت ۱۳۴۵‏) نام داشت. تا چهارم متوسطه درس خواند. کارمند بهداری بود. سال ۱۳۵۵‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم بهمن ۱۳۶۴‏، با سمت بهیار و آرپی جی زن در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

انباری،مرتضی: یکم خرداد ۱۳۴۴، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش رمضان ( فوت۱۳۴۵‏) و مادرش ماه جبین نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه بود. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم فروردین ۱۳۶۳، در جزیره مجنون عراق بر اثر موج انفجار و عوارض ناشی از مصدومیت شیمیایی به شهادت رسید. مزار او در بهشت کبرای زادگاهش واقع است.

Shohada11

انصاری،امیرهوشنگ: بیست وسوم مرداد ۱۳۴۴‏، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش هدایت الله و مادرش عالیه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. سال ۱۳۶۶ ‏ازدواج کرد. هفتم اسفند ۱۳۶۶، با سمت فرمانده واحد اطلاعات – عملیات در حلبچه عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در روستای عمیدآباد از توابع زادگاهش واقع است.

Shohada11

انصاری،حجت الله: هفتم مهر ۱۳۴۱، در روستای ونونان از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش آقاجان و مادرش ننه قز نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم خرداد۱۳۶۱‏، در ام الرصاص عراق بر اثر اصابت ترکش به کتف، شهید شد. مزار او در روستای قره بلاغ شهرستان ابهر واقع است.

Shohada11

انصاری،رجب: یکم اردیبهشت ١٣۴۴ ‏، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمدتقی، کشاورز بود و مادرش طاهره نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. پنجم شهریور ۱۳۶۵‏، در حاج عمران عراق بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

انصاری،علی اکبر: دهم شهریور۱٣١٣ ‏، در روستای بوئین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، معلم بود و مادرش نرگس نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کشاورز بود. سال ١٣۵١ ‏ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم آذر ١٣۶١ ‏، در سقز هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

‏انصاری،یدالله: دوم خرداد ١٣۵١ ‏، در روستای ارجین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سیف الله، کارگری می کرد و مادرش ثمررخ نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. نانوا بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم مرداد۱۳۶۷‏، در اهواز بر اثر گرمازدگی به شهادت رسید. مزار او در شهر سلطانیه تابعه شهرستان زادگاهش واقع است.

Shohada11

‏ایثاربخش،سیدعزیز: سوم تیر ۱۳۴۳، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر دیده به جهان گشود. پدرش سیدمحمود و مادرش اقدس نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. جوشکار بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یکم فروردین ۱۳۶۴‏، در میمک بر اثر اصابت سهوی گلوله به شهادت رسید. پیکر وی را در زادگاهش به خاک سپردند.