شهدای شهرستان ابهر (حرف ب)

Shohada11

باباخانی، حسن: یازدهم شهریور۱۳۴۲‏، در روستای گلجه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حسین و مادرش ملکه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر شیرینی پزی بود. سال۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. ششم شهریور ۱۳۶۷، در دیواندره ‏هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله و غرق شدن در آب به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است. او را حسین نیز می نامیدند.

Shohada11

باباخانی، لطفعلی: نهم اسفند ۱۳۳۹‏، در روستای گلجه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محبعلی و مادرش راضیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم آذر ۱۳۶۱‏، در سردشت هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکر او در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.

Shohada11

بابامرادی، جلال: سوم بهمن ۱۳۴۲، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حبیب الله و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۵در فکه زیر چرخ های تانک ماند و به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

بابایی، اسماعیل: یازدهم مرداد۱۳۴۰، در روستای سنبل آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حمدالله، کشاورزی می کرد و مادرش سعادت نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورزی می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم بهمن ۱۳۶۱، در رقابیه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به پهلو، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

بابایی، اصغر: یکم تیر ١٣۴۴ ‏، در روستای قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش رجبعلی، کشاورز بود و مادرش مهریه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سی ام اردیبهشت ۱۳۷۵‏، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد. برادرش مرتضی نیز به شهادت رسیده است.

Shohada11

بابایی، بهرامعلی: بیستم فروردین ۱٣٢٨ ‏، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش سلطنت نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خوانل. سرکارگر بود. سال ۱۳۴۸ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هشتم اسفند ۱۳۶۲‏، با سمت آرپی جی زن در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۶‏پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

Shohada11

بابایی، علی: دهم خرداد ۱۳۴۷، در روستای گوزلدره از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش شعبان، کشاورز بود و مادرش نجیبه نام داشت. تا اول راهغمایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و ششم آذر ۱۳۶۵‏، در بانه بر اثر اصابت سهوی گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

بابایی، غضنفر: هفتم بهمن۱۳۱۱‏، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش رضا و مادرش بالا نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. سال ۱۳۴۴‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم آبان ۱۳۶۲، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به کمر و سوختگی، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

بابایی، مرتضی: دوم فروردین ۱۳۴۱‏، در روستای قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش رجبعلی و مادرش مهریه نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. گروهبان یکم شهربانی بود. بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۶۲، در قصرشیرین توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش قرار دارد. برادرش اصغر نیز به شهادت رسیده است.

Shohada11

باقری، معرفت الله: ششم تیر ۱۳۳۶، در روستای پرچین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش قارداش، کشاورز بود و مادرش طاهره نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. شغلش آزاد بود. سال ١٣۵٧ ‏ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم مرداد ۱۳۶۱ ‏، با سمت آرپی جی زن در پاسگاه زید عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و شانزدهم آبان ١٣٧۴، پس از تفحص در روستای شناط شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

Shohada11

بامزد، غلامحسین: ششم خرداد ۱۳۳۰، درروستای ارهان از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش فغانعلی، کشاورز بود و مادرش افسانه نام داشت. تا چهارم متوسطه درس خواند. استوار یکم ژاندارمری بود. سال ۱۳۵۴ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. بیست و هشتم آذر ۱۳۵۹‏، در آبادان بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در بهشت کبرای شهرستان زادگاهش واقع است.

Shohada11

باندم، غلامحسین: پنجم آبان ۱۳۴۰، در روستای فنوش آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمدعلی و مادرش حسنیه نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. پاسدار بود. هشتم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سی ام اردیبهشت ۱۳۷۵‏، پس از تفحص در شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

Shohada11

بختیاری، ایرج: دوم دی ۱۳۳۸‏، در روستای امیربستاق از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عبدالله، کشاورز بود و مادرش ام البنین نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارمند بانک بود. سال ۱۳۶۱ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست ودوم بهمن ۱۳۶۴‏، با سمت آرپی جی زن در اروندرود بر اثر اصابت ترکش به پهلو، شهید شد. مزار او در بهشت کبرای شهرستان زادگاهش واقع است.

Shohada11

بختیاری، بهرام: دوم اردیبهشت۱۳۴۸‏، در روستای امیربستاق از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش قربانعلی، جهادگر بود و مادرش شهربانو نام داشت. تا پایان دوره ‏راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۴، با سمت آرپی جی زن در اروندرود بر اثر اصابت ترکش به کتف و کمر، شهید شد. مزار او در بهشت کبرای شهرستان زادگاهش واقع است. او را آقاخان نیز می نامیدند.

Shohada11

بختیاری، عبدالحسین: دوم فروردین ۱۳۳۶، در روستای امیربستاق از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش اباذر، کشاورزی می کرد و مادرش مرصع نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. سیمانکار بود. سال ۱۳۵۷ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و یک دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم دی ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در بهشت کبرای شهرستان زادگاهش واقع است.

Shohada11

بختیاری، علی: چهارم خرداد ١٣۴٧ ‏، در روستای امیربستاق از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش مردعلی (فوت ١٣۵٢‏) کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و ششم دی ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به پاها، شهید شد. مزار او در شهرستان زادگاهش واقع است. او را میرزا آقا نیز می نامیدند.

Shohada11

بختیاری، علی: دهم خرداد۱۳۴۲‏، در روستای امیربستاق از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ‏نباتعلی، فروشنده بود و مادرش تلی نام داشت. دانشجوی دوره کاردانی و معلم بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم دی ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در بهشت کبرای شهرستان زادگاهش واقع است.

Shohada11

بختیاری، علی: سوم فروردین ١٣۴٨ ‏، در روستای امیربستاق از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عشقعلی، کارگر بود و مادرش خندان نام داشت. خواندن و نوستن نمی دانست. کارگر شرکت بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. نوزدهم اردیبهشت ۱۳۶۶، در کردستان عراق بر اثر اصابت ترکش به پهلو، شهید شد. مزار او در روستای شریف آباد تابعه شهرستان زادگاهش واقع است.

Shohada11

برجی، مهدی: پنجم آبان۱۳۴۵‏، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی بابا، عطار بود و مادرش زهرا نام داشت. دانش آموز دوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم مرداد ۱۳۶۱، در پاسگاه ‏زید عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و بیست و هشتم مرداد ١٣٧۴ ‏، پس از تفحص در بهشت کبرای زادگاهش به خاک سپرده شد.

Shohada11

برقعی، کریم: یکم بهمن ۱۳۴۱، در روستای خیرآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش قارداشعلی، روحانی بود و مادرش رخساره ‏نام داشت. تا چهارم متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. سیزدهم آبان ۱۳۶۲، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. مزار او در شهرستان قم واقع است.

Shohada11

بشیری فرد، صفدر: دوم خرداد ۱۳۴۴، در روستای قروه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورز بود و مادرش بانو نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و دوم فروردین ۱۳۶۵، با سمت تک تیرانداز در مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

بلبلی، محمدباقر: هشتم مهر۱۳۴۸‏، در روستای سنبل آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمدحسین، کشاورز بود و مادرش فریده نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم بهمن ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به دست، پا و صورت، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

بهرامی، رحمانعلی: سوم فروردین ١٣۴٣ ‏، در روستای ایوانک از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ایمانعلی، کشاورز بود و مادرش نجیبه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سیزدهم مرداد ۱۳۶۳، در سومار توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. پیکر او مدت ها درمنطقه بر جا ماند و پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

Shohada11

بهرامی، عیسی: بهمن ۱۳۴۸، در روستای طهماسب آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ‏قربانعلی و مادرش زیور نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگری می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم دی ۱۳۶۳، در بانه بر اثر اصابت سهوی گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

بهرامی، مجتبی: یکم اردیبهشت ۱۳۴۶، در روستای هیدج از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش رستم علی، کشاورز بود و مادرش رقیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. چهاردهم مرداد ۱۳۶۶، در میمک توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به پهلو، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

بهرامی، ناصر: هشتم مرداد ۱۳۴۷، درشهرسلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محرمعلی، کشاورزی می کرد و مادرش طاهره نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۵‏، با سمت امدادگر در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به قلب، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

بهمنی، سلیمان: دوم فروردین ١٣۴١ ‏، در روستای داشبلاغ از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورز بود و مادرش ربابه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. پانزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

بیسوده، ذبیح الله: دوم فروردین ۱۳۴۴‏، در روستای ویر از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عبدالله، کشاورز بود و مادرش زهرا نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. سال ۱۳۶۱ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و دو دختر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هشتم آبان ۱۳۶۵‏، در شوشتر بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

بیگوردی، رحیم: یکم آبان ١٣٣٨ ‏، در روستای ازناب از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش کریم، کشاورز بود و مادرش گل بس نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفدهم شهویور ۱۳۶۰‏، با سمت بی سیم چی در کرخه بر اثر انفجار مواد منفجره و اصابت ترکش آن به شکم، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.