انتخاب جوانان برتر در حوزه های مختلف حضرت علی اکبر در شهرستان ابهر

جوانان برتر در حوزه های مختلف حضرت علی اکبر سال 1400 در شهرستان ابهر انتخاب و تجلیل شدند