جلسه مدیران کل اوقاف و میراث فرهنگی با دکتر حسن شجاعی در خصوص مشکلات حرمین امامزاده اسماعیل و امامزاده یعقوب