دهگردشی دکتر حسن شجاعی علی آبادی نماینده مردم شریف ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی در برنامه ای برنامه ریزی شده از 10 روستای منطقه بازدید و با اهالی به گفتگو نشست