نشست سراسری مدیران گروه و اعضای هیات علمی رشته تاریخ و باستان شناسی دانشگاه آزاد