در حال بارگذاری پخش کننده...

صحبت های مهندس رضا حیدری شهردار ساعی و تلاشگر ابهر در همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی ابهر