آرشیو

اخبار دسته بندی: آمار کرونا زنجان

در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به صبح امروز _۲۹ فروردین‌ماه_ ۹۵۶ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، اظهار کرد: از این تعداد ۹۰۱ مورد مثبت سرپایی و ۵۵ مورد مثبت بستری بوده‌اند، همچنین در مجموع تاکنون تست کرونای هفت هزار و ۸۲۰ نفر
در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به صبح امروز ۲۸ فروردین‌ماه 1400 تعداد  هزار و ۸۷ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، اظهار کرد: از این تعداد هزار و۳۳ مورد مثبت سرپایی و ۵۴ مورد مثبت بستری بوده‌اند، همچنین در مجموع تاکنون تست کرونای
در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به صبح امروز  ۲۷ فروردین‌ماه سال 1400 تعداد ۹۹۸ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، اظهار کرد: از این تعداد ۹۴۸ مورد مثبت سرپایی و ۵۰ مورد مثبت بستری بوده‌اند، همچنین در مجموع تاکنون تست کرونای ۷ هزار
در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به صبح امروز _۲۶ فروردین‌ماه_ ۹۴۶ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، اظهار کرد: از این تعداد ۸۹۵ مورد مثبت سرپایی و ۵۱ مورد مثبت بستری بوده‌اند، همچنین در مجموع تاکنون تست کرونای ۷ هزار و ۶۶۱ نفر
در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به صبح امروز ۲۵ فروردین‌ماه 1400 تعداد یک هزار و ۳۲ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، اظهار کرد: از این تعداد ۹۸۲ مورد مثبت سرپایی و ۵۰ مورد مثبت بستری بوده‌اند، همچنین در مجموع تاکنون تست کرونای
در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به صبح امروز ۲۴ فروردین‌ماه 1400 تعداد یک هزار و ۴۳ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، اظهار کرد: از این تعداد ۹۹۵ مورد مثبت سرپایی و ۴۸ مورد مثبت بستری بوده‌اند، همچنین در مجموع تاکنون تست کرونای
در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به صبح امروز ۲۳ فروردین‌ماه 1400 تعداد یک هزار و ۴۳ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، اظهار کرد: از این تعداد ۹۹۶ مورد مثبت سرپایی و ۴۷ مورد مثبت بستری بوده‌اند، همچنین در مجموع تاکنون تست کرونای
در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به صبح امروز _۲۲ فروردین‌ماه_ ۹۴۷ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، اظهار کرد: از این تعداد ۹۳۱ مورد مثبت سرپایی و ۴۳ مورد مثبت بستری بوده‌اند، همچنین در مجموع تاکنون تست کرونای ۷ هزار و ۴۶۵ نفر
در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به صبح امروز _۲۱ فروردین‌ماه_ هزار و ۲۴۵ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، اظهار کرد: از این تعداد ۱۲۰۷ مورد مثبت سرپایی و ۳۸ مورد مثبت بستری بوده‌اند، همچنین در مجموع تاکنون تست کرونای ۷ هزار و
در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به صبح امروز _۲۰ فروردین‌ماه_ ۶۹۶ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، اظهار کرد: از این تعداد ۶۶۳ مورد مثبت سرپایی و ۳۳ مورد مثبت بستری بوده‌اند، همچنین در مجموع تاکنون تست کرونای ۷ هزار و ۳۸۴ نفر
جدیدترین اخبار